osteomyelitis
(os-tE-O-mI-e-LI-tis)
Infection of the bone.